Privola

PRIVOLA ZA DAVANJE I OBRADU

 OSOBNIH PODATAKA

 

kojom ja, Ispitanik:

Ime i prezime:      _____________________________
OIB:                           _____________________________
Adresa:                    _____________________________
Broj telefona/moba:    _____________________________

temeljem članka 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) dajem privolu t.d. Feroimpex automobilska tehnika d.o.o. za obradu mojih gore navedenih osobnih podataka, kao i svih drugih podataka koje učinim dostupnim u  privitku* ove privole, za:

________________________________________________________________ (molimo upisati svrhu obrade osobnih podataka)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

gdje je voditelj obrade t.d. Feroimpex automobilska tehnika d.o.o., Lug Samoborski, Strma ulica 11, 10432 Bregana.

 

*PRIVITAK______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Upoznat/a sam s politikom o privatnosti i zaštiti osobnih podataka, kao i informacijom o obradi podataka, koju je javno objavio voditelj obrade, t.d. Feroimpex automobilska tehnika d.o.o., kao i sa svojim pravom povlačenja dane privole.

U Zagrebu, ___________________

Ispitanik:

_____________________                                                                                                    (vlastoručni potpis)